NASLOV

 

POZIV SUDIONICIMA (početni)

Opći je cilj savjetovanja javna rasprava na temu potresne otpornosti graditeljskoga fundusa grada Zagreba koja će omogućiti Gradu da ‘’preživi, prilagodi se i raste’’ unatoč riziku od budućih podrhtavanja tla. U tom kontekstu, odgovarajuće upravljanje cjelovitom obnovom važno je za smanjenje rizika od budućih katastrofa i podizanje potresne otpornosti postojećih građevina. Umjesto da se usredotočimo na povratak na razinu otpornosti građevina prije potresa, ključno je iskoristiti priliku za uvođenje promjena i integraciju potresne otpornosti u procese cjelovite obnove radi jačanja spremnosti za buduće katastrofe.
Po pitanju osjetljivosti zgrada na potrese, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je još 2015. godine, u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, izradio nacionalnu procjenu Rizika od potresa. Ona je ažurirana 2018. godine, a u oba je slučaja kao najgori scenarij korišten potres u Zagrebu. Proteklih 5 godina provedene su brojne aktivnosti vezane za problematiku rizika od potresa, a sve se prelilo u rano nedjeljno jutro, 22. ožujka 2020., od kada koordiniramo s brojnim stručnjacima koji su bili spremni pomoći u procjeni uporabljivosti građevina nakon potresa. Pokušali smo pridonijeti na više načina, izradom smjernica za obnovu, procjenom troškova obnove i izradom priručnika za pomoć struci i građanima. Savjetovanje je zamišljeno kao prilika za okupljanje i javnu raspravu bitnih dionika u sektoru graditeljstva, kako bi se raspravljalo o izazovima u cjelovitoj obnovi i mogućim rješenjima.
Treba istaknuti da je uspostava institucionalnih okvira s jasno definiranim ulogama i odgovornostima nužna za uspješnu obnovu. Postojeća zakonska regulativa obuhvaća postupanje u kriznim situacijama, ali postupci tijekom obnove nakon katastrofe nisu definirani. Stoga je artikuliranje uloga između nacionalne i lokalne razine, uz dostupnost ljudskih i financijskih resursa, ključno za učinkovito i pravodobno djelovanje prema stanovnicima potresom pogođenih područja. Upravo su ograničenja važećih propisa razlog zašto stanovnici grada Zagreba s nestrpljenjem iščekuju novi zakonski okvir. Građani moraju biti aktivni sudionici obnove, kako bi se učinkovito rješavale njihove potrebe, bez diskriminacije i uz posebnu pozornost prema skupinama u nepovoljnom položaju.
Jačanje kapaciteta mobilizacijom stručne i šire javnosti, identifikacijom potreba potresom pogođenoga stanovništva, implementacijom inovativnih rješenja, osiguranjem financijskih sredstava za provedbu obnove na tehnički i zakonodavno prihvatljivoj razini, ključ je sigurne budućnosti građana u seizmički aktivnim područjima. Radujemo se susretu s Vama i s veseljem očekujemo Vaš dolazak na savjetovanje ‘’OBNOVA GRADA ZAGREBA NAKON POTRESA – zakonodavni i tehnički okvir’’. Savjetovanje je prava prilika da se upozori na značaj hrvatskih graditelja i ograničenja trenutačnih zakonskih okvira, ali i potakne pozitivan dijalog radi unapređenja graditeljstva u Hrvatskoj.

Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Dekan
 

23.7.2020.

 

 

 

 

 

 

Stjepan Lakušić: Uvod u savjetovanje

 • motivacija za organiziranje Savjetovanja (odgovornost, postavljanje sustava i slično)
 • osvrt na aktivnosti u protekla tri mjeseca (ekspertna skupina, procjena troškova, Svjetska banka, izrada priručnika i slično)
 • organizacija Savjetovanja (odgode, ''webinari'', obrađeni aspekti obnove i slično)
 • osnovni ciljevi i planovi (seizmički certifikat, specifičnost Zagreba, obuhvatiti RH, osnivanje Centra za potresno inženjerstvo, baza podataka i slično)

Uvod LAKI
prof.dr.sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Josip Atalić: Tri mjeseca nakon zagrebačkog potresa - što i kako dalje?

 • osvrt na brzu procjenu oštećenja i uporabljivosti (zahvala stručnjacima, pokušati zadržati integritet/''cijenu''/čast inženjera, problematika baze podataka, edukacija stručnjaka - transfer znanja iz Italije, organizacija sustava u budućnosti, HCPI, ...) 
 • kako se nasloniti na postojeća znanja (postoječi dokumenti, procjene rizika, ulaganja države/županija/gradova i slično)
 • održavanje svijesti o riziku od potresa kao ključnoj inicijativi svih !!!
 • procjene troškova obnove (vrsta oštećenja, velika ''oštećena površina'', različite procjene u javnosti, izvori financiranja, usporedbe s Italijom, iskustva iz Stona/Dubrovnika/Gunje, ...)
 • platforma/povezivanje/zajedno kao ključ uspješne obnove (povezivanje svih stručnjaka, platforma za komuniciranje, brza reakcija/iteriranje, primjer ekspertne skupine, ...)
 • Urgentni priručnik (interaktivna/živa web inačica priručnika, ''pokrivene'' razine obnove, suradnja s hrvatskim proizvođačima i slično)
 • ''ultimativni potresni'' zakon/propis (novi zakon nakon svakog potresa?, precizni plan postupanja, prilagođena procjena štete, dugoročna strategija, ...)
 • seizmički certifikat (sigurnost kao 1. temeljni zahtijev, pokriti sve temeljne zahtijeve, tehnička knjiga zgrade, ...)
 • kontinuirani zajednički rad kao jedino rješenje

                                                                        PREZENTACIJA (.pdf)

AJ
izv.prof.dr.sc. Josip Atalić, Mario Uroš, Marta Šavor Novak, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Željko Uhlir: Zakon o obnovi zgrada ošećenih potresom na području grada Zagreba i okolice

... predavanje je prebačeno za rujan - nakon 2. čitanja Zakona u Saboru


mr.sc. Željko Uhlir, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

 

 

Mihaela Zamolo: TPGK izmjene i dopune

 • općenito o normativnim aktima (zakonu, tehničkom propisu, pravilnicima, ...)
 • obnova bez Zakona o obnovi?, motivacija za izmjene TPGK, interpretacija postojećih članaka, ...
 • izmjena TPGK Razine 1-4 (nedoumice i problemi, što s hitnim mjerama?, utjecaj razine oštećenja?, definirati granična stanja?, vraćanje u postojeće stanje?, izuzetci, preciznije definirati dokumentaciju?)
 • razine obnove u odnosu na građevinsku dozvolu, glavni projekt, kontrolu projekata, prijavu početka građenja, stručni nadzor, dopušenje - kultura, potvrde javnopravih tijela, uporabne dozvole i slično
 • elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije uz provedbu detaljnog pregleda
 • zaključne manjkavosti izmjena tehničkog propisa

                                                                        PREZENTACIJA (.pdf)

zamolo

mr.sc. Mihaela Zamolo, Hrvatski inženjerski savez

 

 

Tihomil Matković: Dokumentacija i dozvole po sadašnjem zakonskom okviru i prijedlogu Zakona o obnovi

 • postupak izrade projektne dokumentacije za zgrade oštećene u potresu (problemi s postupcima, specifičnim slučajevima, financiranjem, zbrinjavanjem - bitno razdvojiti probleme)
 • osiguranje svih temeljnih zahtijeva za građevinu (nisu dovoljno normirane razine popravaka i intervencija)
 • pitanje zaštićenih kulturnih dobara i zaštićenih urbanih i ruralnih cjelina (ekonomija ili povijest, pitanje ravnoteže, odgovornosti i obveze)
 • pitanje promjene regulative u izvanrednim situacijama (svaki put cijelu?)
 • pregled propisa i njihovih odredbi koji reguliraju temu obnove nakon izvanrednih događaja: Zakon o gradnji (Članak 130, Članak 150), Pravilnik o održavanju građevina (Članci 2, 5, 10 i 12, 13, 14, 17) i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Članak 5), Tehnički propis o građevinskim konstrukcijama (NN 17/17, 75/20). 
 • postupci procedure i dionici vezani uz obnovu nakon potresa (prikupljanje arhivske dokumentacije, izrada arhitektonske snimke postojećeg stanja kao podloge za projekt sanacije, detaljni pregled građevina, definiranje projektnog zadatka obnove, projekti)
 • postupci prema prijedlogu zakona o obnovi (Projekt obnove konstrukcije zgrade, Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu, tehnička dokumentacija, pojačanje konstrukcije, projekti sadrže ...)
 • http://www.d-a-z.hr/hr/vijesti/dokumetacija-za-obnovu-nakon-potresa,5072.html

                                                                        PREZENTACIJA (.pdf)

tihomil

Tihomil Matković, Društvo arhitekata Zagreba

 

 

Mario Uroš: Metodologija proračuna konstrukcija u sklopu potresne obnove

 • ... sažetak predavanja je u izradi

                                                                        PREZENTACIJA (.pdf)

uros

doc.dr.sc. Mario Uroš, Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

 

 

Mario Todorić: Problematika obnove i mogući pristupi

 • ... sažetak predavanja je u izradi

                                                                        PREZENTACIJA (.pdf)

todoric

Mario Todorić, Toding d.o.o.

 

 

Dragan Kovač: Višestambena zgrada u zagrebu - popravak i pojačanje konstrukcije nakon potresa

 • primjer projekta popravka i pojačanja tipske zagrebačke donjogradske višestambene građevine (lokacija, opći podaci, obvezni sudionici, sadržaj projekta konstrukcije, opći podaci o građevini i konstrukciji)
 • zakonodavni okvir provedbe popravka i pojačanja projekta (Zakon o gradnji, propis iz područja održavanja, TPGK, mišljenja i upute MGIPU)
 • prikaz postupaka i radnji koji prethode izradi projekta (arhivski nacrti, istražni radovi, ispitivanje elemenata konstrukcije)
 • ciljevi projekta popravka i pojačanja (zatečena i ciljana potresna otpornost, povezivanje elemenata, opis očekivane vrste radova pojačanja, razine obnove, seizmički certifikat, pojačanje elemenata i način proračuna ); pitanje promjene regulative u izvanrednim situacijama (svaki put cijelu?)
 • ''statički'' proračun – dokaz nosivosti zgarde na seizmičko djelovanje (ulazni parametri, analiza opterećenja, čvrstoće ziđa i slično)
 • gruba analiza nosivosti po ploštini ziđa i prosječnom naprezanju (usporedba s modalnom analizom i proračunom na prostornom modelu, interpretacija i analiza rezultata)
 • dimenzioniranje zidova za utvrđivanje razine otpornosti zgrade (utjecaj čvrstoće ziđa, doprinos vertikalnog opterećenja, koeficijent sigurnosti, omjer dobivene otpornosti u odnosu na HRN EN 1998, proračun pojačanja ziđa i iskaz dobivene otpornosti nakon pojačanja)
 • izvedbeni nacrti pojačanja elemenata konstrukcije (prikaz detalja, troškovnički opisi, uvjeti za izvedbu i slično)

                                                                        PREZENTACIJA (.pdf)

kovac

mr.sc. Dragan Kovač, Capital ing d.o.o.

 

 

Juraj Pojatina: Pristup popravku i pojačanju građevinske konstrukcije višestambene zgrade

 • ... sažetak predavanja je u izradi

                                                                        PREZENTACIJA (.pdf)

pojatina

Juraj Pojatina, Studio Arhing d.o.o.

 

 

PLAN za budućnost

Zbog epidemioloških razloga, nakon duge ''borbe'' (konzultacija i organizacijskih problema), Savjetovanje, planirano za 15.7.2020., je moralo biti odgođeno. Od tada smo bili izloženi pozitivnom pritisku/inicijativi kolega da se nešto mora napraviti, da je jednostavno predugo za čekati, pa je odlučeno da se planirana uvodna predavanja snime u obliku ''webinara'' (snimke i prezentacije su u nastavku). Ova Covid-19 kriza nas je pogurala da se intenzivnije okrenemo digitalnim platformama i nešto drugačijem načinu komunikacije, ali pokazalo se da je taj trajni trag snimanih predavanja dobro prihvaćen. Osim ovog Savjetovanja na ovim internet stranicama možete pronaći i gotovo sve ostale inicijative pokrenute nakon potresa - konačni cilj je objediniti sva predavanja na ''POTRESNOJ'' platformi koju pripremamo već neko vrijeme i koja bi trebala posložiti za komunikaciju među stručnjacima.

Ne treba zaboraviti da je početna ideja Savjetovanja bila jedna ''dobra diskusija'' gdje bi se raspravile aktualne teme i problemi, a predavači su trebali dati samo podlogu za raspravu. Nismo odustali od Savjetovanja (diskusije) odnosno planiramo je za točno 6 mjeseci nakon potresa 22.9.2020. (rezervirajte datum), a do tada se nadamo organizirati još niz predavanja (snimanih) gdje bi se pokušalo obraditi i ostale aspekte (ne samo zakonodavni i tehnički) koji nas očekuju u narednom razdoblju. Ključno je raščistiti potencijalne nedoumice stoga Vas molimo da nam pomognete u pripremi aktivnosti koje slijede i istaknete pitanja/probleme koja ste možda uočili na email: potres2020@grad.hr  

Konačno, presjek ovih brojnih seminara/savjetovanja/plenuma planiramo za godišnjicu potresa 22.3.2021. sa velikom ZNANSTVENO-STRUČNOM konferencijom gdje bi okupili vodeće svjetske i domaće znanstvenike/stručnjake te sve zainteresirane aktere.

Josip Atalić