Karta potresnih područja za Republiku Hrvatsku

Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A vjerojatnosti premašaja 20% u 50 godina (povratno razdoblje 225 godina) izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g.

Iznosi maksimalnog horizontalnog ubrzanja tla (ag) tijekom potresa za povratno razdoblje Tr = 225 godina procijenjeni su za svako mjesto na karti prema iznosima ag za povratna razdoblja od 95 i 475 godina koji su objavljeni na kartama potresnih područja u Nacionalnom dodatku Eurokodu-8. Pri tome su se koristile odredbe članka 2.1 (4) navedene norme koje definiraju multiplikativni faktor kojim valja pomnožiti referentne iznose ag (npr. za povratno razdoblje od 475 godina, agR) ako ih želimo svesti na neko drugo povratno razdoblje. Pri tome je trebalo prvo izračunati za svaku točku na karti odgovarajući iznos koeficijenta k koji ovisi o seizmičnosti uokolo pojedine točke, tako da odgovara omjeru poredbenih ubrzanja za povratna razdoblja od 95 i 475 g. Nađeno je da k prostorno varira između vrijednosti 1.5 i 3.6. Tada je bilo moguće izračunati i iznose ag za povratno razdoblje od 225 godina prema izrazu:

ag (Tr =225 g) = ag(Tr =475 g) (t475 / t225 )-1/             (1)

gdje su t475 = 50 god. i t225 = 23.7 god. razdoblja za koje je vjerojatnost premašaja ag za zadana povratna razdoblja jednaka 10%.
Alternativno, drži li se konstantnim referentni vremenski interval (npr. t = 50 godina), a varira željena vjerojatnost p, ista se procjena dobije iz izraza:

ag (Tr =225 g) = ag(Tr =475 g) (p225 / p475 )-1/k           (2)

gdje su p475 = 10 %, te p225 = 20 % vjerojatnosti premašaja ag za zadana povratna razdoblja i za referetni interval t = 50 godina.
Konačna vrijednost procijenjena je kao srednjak iznosa ag izračunatih prema relacijama (1) i (2).

Karta je izrađena sa seizmološkim podacima do 2010. godine koji su korišteni i za izradu Karte potresne opasnosti  s povratnim razdobljem od 95 i 475 godina, objavljene na web stranicama Geofizičkog odsjeka PMF-a.

Prof. dr. sc. Marijan Herak

Karta_PP_225_RH

Republika Hrvatska, Karta potresnih područja. Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A vjerojatnosti premašaja 20% u 50 godina (povratno razdoblje 225 godina) izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g (vidi skalu na desnoj strani).

Karta_PP_225_RH_SZ

Sjeverozapadna Hrvatska, Karta potresnih područja. Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A vjerojatnosti premašaja 20% u 50 godina (povratno razdoblje 225 godina) izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g (vidi skalu na desnoj strani).